Algemene voorwaarden

Versie: 1.1
Datum: 01 juli 2016
Inhoudsopgave
Voorwaarden Pier B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan onder:

1.1. Pier BV: alle vestigingen van de besloten vennootschap Pier B.V. zowel in als buiten Nederland alsmede alle aan Pier B.V. gelieerde bedrijven en ondernemingen, dochterbedrijven en -ondernemingen, hoe ook genaamd.

1.2. Diensten: het in de ruimste zin des woords, door Pier B.V. verlenen van logies en/of het verstrekken van (zaal)ruimte en/of spijs en/of drank met alle daarbij behorende werkzaamheden en/of diensten.

1.3. Gast: degene(n) aan wie Pier B.V. op grond van een met een klant gesloten overeenkomst de diensten moet verlenen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van gast wordt hieronder tevens verstaan degene(n) die de gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt in deze voorwaarden onder gast of klant verstaan zowel de gast als de klant.

1.4. Klant: die natuurlijke of rechtspersoon die met Pier B.V. een overeenkomst tot het verrichten van diensten heeft gesloten. Onder klant wordt eveneens verstaan de tussenpersoon die al dan niet in naam van zijn/haar relaties een overeenkomst tot het verrichten van diensten heeft gesloten. Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf wordt in deze voorwaarden ook consument genoemd.

1.5. Hotel-overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Pier B.V. en de klant waarbij Pier B.V., tegen betaling door de klant of gast, ten behoeve van die klant en/of gast(en) diensten verricht. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Hotel-overeenkomst wordt hieronder tevens verstaan enige andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op klanten die via een bemiddelaar een Hotel-overeenkomst zijn aangegaan.

1.6. Online-reservering: de reservering die gedaan wordt met behulp van het reserveringsformulier om een Hotel-overeenkomst te sluiten dat beschikbaar is op de websites van Pier B.V. Online-reserveringen gedaan via andere websites (bemiddelaars) kennen mogelijk andere voorwaarden en vallen niet onder een Online-reservering als in deze voorwaarden bedoeld.

1.7. Reservering: de in schriftelijke vorm door de klant en Pier B.V. aangegane Hotel-overeenkomst waarbij tussen de klant en Pier B.V. is vastgelegd op welke periode en tegen welke voorwaarden de Hotel-overeenkomst zal worden geëffectueerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en totstandkoming van overeenkomsten met Pier B.V.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Pier B.V. overeengekomen. In dat geval geldt de afwijking slechts de betrekking hebbende aanbieding, overeenkomst of totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Tenzij vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk aan Pier B.V. kenbaar gemaakt en bevestigd door Pier B.V. gaat de gast, klant of enig andere (rechts-)persoon akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de Hotel-overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen voor de totstandkoming van een Hotel-overeenkomst van Pier B.V. zijn vrijblijvend en gelden in elk geval slechts voor zover de capaciteit van Pier B.V. voldoende is. In het geval van een Online-reservering wordt geacht een zo actueel mogelijk aanbod weer te geven.

3.2. In het geval de klant een aanbod heeft geaccepteerd en de capaciteit van Pier B.V. blijkt onvoldoende dan heeft Pier B.V. het recht om, binnen een termijn van vijf dagen voor de eerste overnachting of later indien redelijke wijs niet van Pier B.V. verwacht kan worden, alsnog een beroep te doen op de bepaling als hiervoor onder artikel 3.1 omschreven en kan de Hotel-Overeenkomst wijzigen of annuleren. Echter zal eerst de oplossing worden gezocht conform het in artikel 4.4 bepaalde aangaande wijzigingen.

3.3. Een reservering is pas definitief nadat de reservering schriftelijk door de klant of door Pier B.V. is bevestigd.

3.4. Een Hotel-overeenkomst middels een Online-reservering komt tot stand op het moment dat klant het aanbod aanvaardt middels het inzenden van het reserveringsformulier. Pier B.V. zal de ontvangst van deze inzending bevestigen per email. Zonder bevestiging kan de klant de Hotel-overeenkomst altijd ontbinden. Dit in afwijking van artikel 3.3.

3.5. Elke Hotel-overeenkomst aangegaan door een klant worden geacht mede voor rekening en risico van deze klant te zijn gesloten. Iedere betaling door een gast zal de klant in dezelfde mate bevrijden.

3.6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is Pier B.V. aan een klant geen commissie, provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd.

3.7. Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald kan Pier B.V., indien sprake is van een groep, aan een klant (de optiehouder) een optierecht verstrekken. Een dergelijk optierecht kan slechts schriftelijk worden verstrekt. Indien door een andere klant aan Pier B.V. eveneens een aanbod wordt gedaan voor een Hotel-overeenkomst dan zal Pier B.V. hierover de optiehouder informeren. Het optierecht vervalt indien de optiehouder aan Pier B.V. niet binnen de door Pier B.V. vermelde termijn te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van het optierecht.

3.8. Onverminderd het bepaalde in dit artikel bepaalde is Pier B.V. gerechtigd een (Online-) reservering te laten vervallen indien een gast zich niet heeft gemeld op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur. Dit laat de betaalverplichting onverlet. Deze bepaling geldt niet indien door de klant een betalingsgarantie voor de gereserveerde periode wordt afgegeven.

3.9. Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve reservering en zal, in onderling overleg, een nieuwe definitieve reservering tot stand komen.

3.10. Pier B.V. stelt de informatie op de website met de grootste zorg samen, desondanks kunnen er bij de overdracht van gegevens en/of door technische storingen of andere omstandigheden onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of de gegevens onvolledig zijn. Alle tot stand gekomen Online-reserveringen zijn onder voorbehoud van kennelijke wijzigingen en/of fouten. Indien wijzigingen en/of fouten als bedoeld in dit lid leiden tot het wijzigen van de prijs, heeft de klant recht op kosteloze annulering.

Artikel 4. Verplichtingen van Pier B.V.

4.1. Pier B.V. zal aan de gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie ter beschikking stellen en /of de overeengekomen diensten verlenen conform de binnen Pier B.V. geldende kwaliteitsnormen.

4.2. De bepaling als hiervoor onder artikel 4.1. omschreven is niet van toepassing:

  1. Ingeval van overmacht als in deze voorwaarden omschreven in het artikel aangaande Overmacht (artikel 9);
  2. Indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
  3. Indien door de klant de in artikel 7 bedoelde vooruitbetalingen of tussentijdse betaling niet dan wel niet tijdig is betaald;
  4. Indien de klant niet dan wel niet volledig voldoet aan de verplichtingen die de klant, uit welke hoofde dan ook, jegens Pier B.V. heeft.

4.3. Tenzij, schriftelijk, anders overeengekomen zal Pier B.V. de accommodatie aan de gast ter beschikking stellen van 15.00 uur op de dag der aankomst tot 11.00 uur op de dag van vertrek.

4.4. Pier B.V. is gerechtigd om aan de gast andere hotelaccommodatie aan te bieden dan volgens de Hotel-overeenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor de gast bezwaarlijk is heeft de gast of klant het recht met onmiddellijke ingang de Hotel-overeenkomst te beëindigen. Voor het geval de aangeboden en door de klant of gast geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijke accommodatie, zal Pier B.V. het bedrag van de besparing aan de gast of klant ter beschikking stellen. Pier B.V. zal in geen geval gehouden zijn tot enige verdere schadevergoeding.

Artikel 5. Groepsreserveringen

5.1. Vanaf 5 kamers valt een reservering onder de groepsreserveringen. Het bepaalde ten aanzien van de groepsreserveringen geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden. Bij strijdigheid tussen bepalingen prefereert het in dit artikel gestelde.

5.2. Een klant kan voor een groepsreservering een zogenaamde optionele reservering maken. Een optionele reservering is pas tot stand gekomen nadat deze schriftelijk is bevestigd. Een optionele reservering kan worden aangehouden tot maximaal 3 maanden voor de aankomstdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zal een optionele reservering hierna automatisch vervallen. Bij eventuele evenementen kan de optie maximaal tot 5 maanden voor de aankomstdatum worden aangehouden.

5.3. Een definitieve reservering is pas tot stand gekomen, nadat deze door Pier B.V. schriftelijk is bevestigd en deze bevestiging van de klant, getekend, retour is ontvangen. Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke definitieve reservering en zal in onderling overleg een nieuwe definitieve reservering tot stand komen.

5.4. Vermeerdering van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers kan uitsluitend in overleg met Pier B.V. Op generlei wijze is Pier B.V. verantwoordelijk voor vermeerdering, zonder overleg, van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers.

5.5. Bij een volledige annulering van een definitieve reservering tot 3 maanden voor aankomst worden geen kosten in rekening gebracht. Bij volledige annulering van een definitieve reservering van 3 maanden tot 3 weken voor aankomstdatum is de klant gehouden 50% op basis van logies te vergoeden aan Pier B.V. Volledige annulering van een definitieve reservering bij minder dan 3 weken voor aankomstdatum is de klant gehouden 100% op basis van logies en eventueel gereserveerde groepsdiners te vergoeden aan Pier B.V.. De klant draagt er, ter zake de groepsreserveringen, zorg voor dat uiterlijk 7 werkdagen voor de aankomstdatum Pier B.V. in het bezit is van de namenlijst van de gasten.

5.6. Mocht de het bedrag van de groepsreservering hoger dan € 1.000,- dan verlangen wij een aanbetaling van 50% van het totaal bedrag. Uiterlijk 3 maanden voor aankomstdatum dient 50% van de reserveringswaarde bijgeschreven te zijn op het bankrekeningnummer van Pier B.V.

5.7. Bij wijziging van aankomst– en /of vertrekdatum van een volledige definitieve reservering vervallen de oorspronkelijke data en zal in onderling overleg op basis van beschikbaarheid de nieuwe definitieve reservering worden verplaatst naar de gewenste data. Indien de beschikbaarheid dit niet toelaat vervalt u automatisch in de annuleringsvoorwaarden (artikel 5.6).

5.8. Indien de klant met betrekking tot de voorgaande artikelen in gebreke blijft dan beschouwt Pier B.V. de definitieve reservering geannuleerd. Deze annulering zal worden beschouwd als een annulering van een definitieve reservering door de klant (artikel 5.6). De klant blijft gehouden de annuleringsvergoeding aan Pier B.V. te voldoen.

Artikel 6. Annulering

6.1. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de klant en/of derden op grond van het gemene recht.

6.2. Een standaard Hotel-overeenkomst is onherroepelijk en kan niet worden geannuleerd.

6.3. Specifiek voor Online-reserveringen geldt dat voor Consumenten er geen recht van ontbinding bestaat, conform artikel 6:230p BW.

6.4. Indien er op de website van Pier B.V. een specifieke regel voor annuleren geldt en/of wordt genoemd, dan wordt dit gezien als een vast onderdeel van het aanbod en gaat dat voor het in dit artikel bepaalde aangaande onherroepelijkheid. klant heeft dan de mogelijkheid tot annuleren zoals op de website van Pier B.V. is vermeld. Indien klant reeds online heeft ingecheckt, is annuleren nooit meer mogelijk, tenzij anders bepaald.

6.5. Annulering dient schriftelijk, waaronder mede begrepen online via de daarvoor bestemde tool/formulier op de website, per e-mail, en gedateerd te geschieden.

Artikel 7. Prijzen en betaling

7.1. De prijzen kunnen verschillen per type accommodatie, dag, tijdstip van reserveren, betalingscondities en annuleringsvoorwaarden.

7.2. De klant is de in de Hotel-overeenkomst vermelde bedragen aan Pier B.V. verschuldigd. Pier B.V. kan voor bijzondere diensten als gebruik van parkeergarage, minibar, telefoon, safe et cetera extra vergoeding aan de klant en/of gast in rekening brengen. Kosten worden duidelijk gecommuniceerd.

7.3. Alle rekeningen, daaronder begrepen de rekeningen ter zake annulering of no-show zullen door de klant en/of gast worden voldaan contant dan wel, indien uitdrukkelijk overeengekomen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als plaats van de betaling wordt aangewezen de betreffende vestiging van Pier B.V. waarop de factuur betrekking heeft.

7.4. De klant wordt geacht de Hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst mede namens elke gast te sluiten. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem ter zake te vertegenwoordigen.

7.5. Betaling geschiedt in euro (€). Indien Pier B.V. betaling in vreemde valuta accepteert, dan geldt hiervoor de op dat moment geldende marktkoers. Pier B.V. is gerechtigd ingeval van betaling in vreemde valuta hiervoor als administratiekosten maximaal 10% van het bedrag in vreemde valuta in rekening te brengen.

7.6. Pier B.V. heeft het recht cheques, girobetaalkaarten en andere soortgelijke betalingsmiddelen, dan wel andere betalingsmiddelen dan hiervoor genoemd, te weigeren dan wel aan acceptatie hiervan bepaalde voorwaarden te verbinden. Verder is het aan Pier B.V. welke betaalmethodes worden aangeboden. In geval van een Online-reservering geldt dat tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de betaalmogelijkheden worden medegedeeld. Pier B.V. is gerechtigd (een deel) vooruitbetaling te eisen. Dit geldt voor alle type reserveringen en dit bedrag wordt uiteindelijk verrekend met het uiteindelijk te betalen bedrag. In geval van een annulering zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen terug betalen.

7.7. Indien gast/ klant tijdens zijn verblijf gebruik maakt van diensten Pier B.V., is Pier B.V. gerechtigd reeds betaling te vorderen voor de afgenomen diensten.

7.8. Indien de gast/ klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Pier B.V. is gewezen op de te late betaling en Pier B.V. de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Pier B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Pier B.V. kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een (rechts)persoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er sprake is van een consument-klant is de aansprakelijkheid van Pier B.V. beperkt voor zover dit wettelijk mogelijk is.

8.2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Pier B.V., aanvaardt Pier B.V. geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

8.3. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Pier B.V., aanvaardt Pier B.V. geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt.

8.4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Pier B.V., aanvaardt Pier B.V. geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of wat dan ook aan, in of op enige roerende of onroerende zaak waarvan Pier B.V. eigenaar, (erf)pachter of huurder is dan wel die anderzijds ter beschikking staan van Pier B.V.

8.5. Een aansprakelijkheid van Pier B.V. zal nimmer verder gaan dan de waarde van de Hotel-overeenkomst dan wel de vergoeding voor schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van Pier B.V. dan wel de schade zoals vergoed door enige andere derde aan Pier B.V.

8.6. Pier B.V. wordt door de klant volledig gevrijwaard ter zake iedere aanspraak, of hoe ook genaamd, welke een gast en/of enige derde jegens Pier B.V. geldend maakt of mocht maken ter zake, de aanspraken, in de ruimste zin des woords, van de met de klant gesloten Hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst. Deze vrijwaringsverplichting geldt eveneens ten aanzien van de Hotel-overeenkomst geldt tevens indien deze, om wat voor reden dan ook, geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte onder personeel die de bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, water- en/of windschade, molest, terrorisme, brand, overstroming, overheidsmaatregelen.

9.2. Ingeval van overmacht kan Pier B.V. hetzij de overeenkomst annuleren hetzij opschorten. In dat geval is er geen verplichting aan de zijde van Pier B.V. tot vergoeding van enige schade.

9.3. Het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing wanneer de overmacht zich voordoet bij personen en/ of diensten en/ of instellingen waarvan Pier B.V. gebruik maakt bij het uitvoeren van de Hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst. Hieronder is tevens begrepen hetgeen bij voornoemde personen en/ of diensten en/ of instellingen voordoet als opschortende of ontbindende voorwaarde dan wel de wanprestatie van voornoemde personen en/ of diensten en/ of instellingen. Pier B.V. is niet gehouden de invloed daarvan op haar bedrijf aan te tonen.

9.4. Artikel 9 is slechts van toepassing indien klant een (rechts)persoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er sprake is van een consument-klant is er slechts sprake van overmacht voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Behoudens het hieronder bepaalde en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten (zoals inzake consumentengeschillen) zullen alle geschillen die mochten ontstaan uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, tenzij Pier B.V. de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van de klant en/of gast.

10.3. Ingeval van een geschil wat, volgens de regels van Nederlands procesrecht, behoort tot de absolute competentie van de rechtbank, sector kanton, zal dit geschil uitsluitend door de bevoegde rechtbank, sector kanton, worden beslecht.

10.4. Een eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen in de voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Wanneer een bepaling, om wat voor reden dan ook, ongeldig blijkt, dan worden Pier B.V. en de klant en/of gast geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de ongeldige bepaling qua strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.